Cele

Oferujemy usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Zajęcia dostosowane są do potrzeb indywidualnych uczestników, jedakże mają współną ideę, która przyświeca każdym zajęciom, niezależnie od wieku czy potrzeb pacjentów. Jest to próba podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych. To może następować poprzez usprawnienie pewnych funkcji, wzrost możliwości komunikacyjnych, poprzez znalezienie motywacji do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie bycia samodzielnym czy też poprzez wyzwalanie pozytywnych emocji. Zajęcia przeprowadzane są z udziałem zwierząt, których obecność działa motywująco na uczestników. Opieka nad nimi, ich udział w różnych czynnościach, ich towarzystwo, ich atrakcyjna pomoc przy nauce mało ciekawych dla uczestnika umiejętności – to wszystko sprzyja podejmowaniu aktywności.

 

Nasza idea jest taka, by stworzyć miejsce, gdzie kładzie się na nacisk na „zwykłe życie” – na komunikowanie z drugą osobą, na poczucie bezpieczeństwa, na pozytywne emocje, na uszanowywanie odmienności każdego człowieka, na odnajdywanie motywacji do wykonywania pewnych zadań, na stwarzanie okazji do funkcjonowania wśród rówieśników, a nie tylko przy rodzicach. Oczywiście zajęcia muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, więc nie ma jednej sztywnej oferty dla wszystkich. Wspólnym mianownikiem wszystkich zajęć jest dążenie do komunikowania się, werbalnie lub z użyciem alternatywnych metod komunikacji. Kolejnym ważnym elementem jest poczucie bezpieczeństwa i dbanie o to, by zajęcia były przyjemne dla wszystkich. Natomiast sama treść zajęć zależna jest od upodobań, potrzeb samego uczestnika.

 

Nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości życia osobom niepełnosprawnym.

Może się to odbywać poprzez realizację celów szczegółowych w poszczególnych obszarach:

 

1) Edukacyjno-poznawczym:

 • Rozwijanie form komunikowania się (za pomocą gestów, mowy, pisania, za pomocą symboli lub urządzeń elektronicznych)

 • Wzbogacenie słownictwa, doskonalenie spontanicznej aktywności komunikacyjnej

 • Rozwijanie koncentracji i pamięci krótko- i długoterminowej

 • Zwiększanie świadomości w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

 • Nauka wykonywania czynności według instrukcji

 • Rozwijanie funkcji poznawczych: doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie spostrzegawczości, poznawanie pojęć takich jak kształt, wielkość, kolor, doskonalenie dostrzegania różnic i podobieństw

 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi

 • Rozwijanie sprawności manualnej

 • Doskonalenie naśladownictwa

 • Kształtowanie cierpliwości i wytrwałości

2) Motywacyjnym:

 • Rozwijanie chęci brania udziału w zajęciach grupowych

 • Rozwijanie interakcji z innymi uczestnikami zajęć

 • Budowanie pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji

 • Pobudzanie do ukierunkowanego działania

 

3) Fizyczno-ruchowym:

 • Rozwijanie funkcji motorycznych

 • Zaspokojenie dużej potrzeby ruchu

 • Tworzenie warunków sprzyjających kontrolowanej i spontanicznej aktywności ruchowej dziecka

 

4) Emocjonalnym:

 • Podnoszenie poczucia własnej wartości i pewności siebie

 • Budowanie poczucia własnej sprawczości

 • Nauka relaksacji w towarzystwie psa terapeutycznego

 • Zmniejsza uczucie izolacji i uczucia samotności, daje możliwość doświadczania uczestnictwa w życiu społecznym, ułatwia nawiązanie kontaktu z obcą osobą

 • Łagodzenie lęków i fobii

 • Rozwijanie umiejętności okazywania emocji, ale także umiejętności kontroli nad nimi

 • Budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, które mają w tym trudności

 • Dążenie do uczenia się poprzez przeżywanie i samorealizację

 • Dostarczanie radości z zabawy

 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

 

5) Sensorycznym:

 • Stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku

 • Zmniejszanie nadwrażliwość na bodźce dotykowe

6) Samodzielności i społecznego funkconowania:

 • Nauczanie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności w jedzeniu, ubieraniu się, piciu, codziennej toalecie i załatwianiu potrzeb fizjologicznych

 • nauka podstawowych czynności pielęgnacyjnych, mycie się, ubieranie, czesanie

 • Naukę samodzielności poprzez stwarzanie dziecku samodzielnego zajmowania się psem, np.: karmienie, prowadzenie na smyczy

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w grupie

 • Nauka przestrzegania reguł